Politica de confidențialitate si prelucrare a datelor personale

Dragi Părinți/Utilizatori,

Noi cei de la LIGHTHOUSE LEARNING CENTER tratam cu maxima seriozitate informațiile confidențiale. In acest sens vă informăm că vă vom folosi datele personale pentru a gestiona documente, materiale și pentru a oferi informații personalizate despre copilul dumneavoastră. Din când în când vom avea nevoie să vă contactăm telefonic, pe e-mail sau prin alte mijloace de comunicare electronice, motiv pentru care va solicitam acordul pentru prelucrarea si stocarea datelor personale.

Asociația noastră se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Acest acord privind confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de părinte, partener sau colaborator.
 • prelucrările datelor cu caracter personal în vederea desfășurării activităților specifice conform celor descrise mai jos.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestionarea eficientă a raporturilor contractuale; comunicare internă sau externa; situații de urgenta; arhivare; comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public; îndeplinirea obligațiilor legale; realizarea atribuțiilor stabilite de lege și desfășurării activității curente – interes legitim etc..

Pentru conformitatea cu cerințele legale sau de acreditare, o parte din datele personale pot fi transmise către terțe părți, cum ar fi: Ministerului Educației, Contabilitate, Banca, ANAF, sau altor autorități publice sau organe de control, la solicitarea acestora.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, și anume: numele și prenumele, numele și prenumele membrilor de familie, sexul, data și locul nașterii,  semnătura, nr. de telefon, adresa (domiciliul/reședința), e-mail, profesie, loc de muncă, situație familială, date privind bunurile deținute, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, date privind sănătatea, etc..

Accesul la aceste date sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale, contractuale si de colaborare, si a realizării intereselor legitime ale dvs. si ale asociației LIGHTHOUSE LEARNING CENTER.

Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea inițierii/derulării unei relații contractuale sau de colaborare.

 

Asociația LIGHTHOUSE LEARNING CENTER vă asigură că:

 1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate.
 2. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
 3. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor contractuale.
 4. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor contractuale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Datele personale mai sus menționate vor fi prelucrate în modalitățile prevăzute în acest acord pe toată durata colaborării noastre și arhivate sau păstrate conform legii.

In ceea ce privește datele personale furnizate, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare ca se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale;
 • Dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de a se opune prelucrării;
 • Dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări;
 • Dreptul la rectificarea datelor inexacte;
 • Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării in cazurile următoare: când contestați exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioada ce ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor); când prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a primi datele cu caracter personal si de a le transmite unui alt operator sau „dreptul la portabilitatea datelor”;
 • Dreptul de a va opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum si creării se profiluri pe baza acestor dispoziții;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;
 • Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Prezenta servește la informarea persoanelor vizate, pentru situația în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoanele vizate.

Dacă aveți întrebări, neclarități sau îngrijorări aveți posibilitatea să le adresați printr-o solicitare scrisă, datată și semnată la sediul asociației, sau online la adresa de e-mail: lighthouse.learning@outlook.com, de unde o să primiți un răspuns în termen de 15 zile calendaristice.

 

 

Ultima actualizare: 14.10.2022

 

 • Termenii si conditiile de utilizare a site-ului nostru pot fi consultati aici:
  https://lighthouse-learning.ro/termeni-conditii/
 • Politica de confidențialitate si prelucrare a datelor personale poate fi consultata aici:
  https://lighthouse-learning.ro/gdpr/
 • Politica de utilizare a cookie-urilor poate fi consultata aici: 
  https://lighthouse-learning.ro/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor/